Rybářský řád

Doby hájení v rybářských revírech „Rýnský rybník" 
a „Rybníky v Hroušoví"

Od 1. ledna do 15. června jsou v revíru hájeni :
 • bolen dravý
 • candát obecný
 • štika obecná
Od 1. září do 30. listopadu je v revíru hájen :
 • úhoř říční
Mník jednovousý (nověji mník obecný), jeseter, všechny barevné mutace všech druhů ryb jsou hájeny celoročně.

Kapry, amury, sumce a cejny i veškerou bílou rybu je povoleno lovit celoročně.
Sumec a cejn jsou považovány za ryby škodlivé a nesmí být vráceny zpět do vody.

Doba hájení po vysazování, především kapra, bude uvedena na 
ceduli daného revíru, případně na vývěsce v obci.
Po tuto bude celý 
revír pro sportovní rybolov uzavřen. Sumec jakékoliv míry musí být 
zapsán do sumáře.

Povolené lovné délky ryb

Je povoleno ponechat si jako úlovek rybu, dosahující alespoň této délky, měřené od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsku ocasní ploutve :

Amur bílý 60 cm 
Bolen dravý 40 cm 
Kapr obecný 40 - 70 cm (upraveno dodatkem ze dne 16.2.2016)
Štika obecná  60 cm 
Candát obecný  45 cm 
Úhoř říční 45 cm 
Lín obecný 30 cm 
Jelec tloušť 30 cm 
Pstruh duhový 30 cm 

Karas obecný i stříbřitý, okoun říční, plotice obecná, perlín ostrobřichý a ouklej obecná jsou bez stanovené lovné míry.

V případě ulovení dalších druhů ryb, které nejsou v seznamu uvedeny, platí nejmenší lovné míry uvedené ve vyhlášce
č. 197 /2004 Sb. ve znění pozdějších změn.

Celoročně jsou hájeny všechny druhy zákonem chráněných živočichu. Jako nástražní rybka se nesmí používat ryby lososovité {včetně lipana), úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry.

Za ušlechtilou rybu jsou na „ Rýnském rybníce " a „ Rybnících v Hroušoví " považovány tyto druhy:
 • amur bílý
 • candát obecný
 • kapr obecný
 • štika obecná
Kapr velikosti nad 60 cm musí být vrácen zpět vodě.

Denní doba lovu pro držitele povolenek na revírech spolku

 Leden od 7 do 18 hodin (středoevropského času )
 Únor od 7 do 18 hodin (středoevropského času )
 Březen od 5 do 21 hodin
 od 6 do 22 hodin
 (středoevropského času ) 
 (letního času )...od poslední neděle v měsíci
 Duben od 6 do 22 hodin (letního času )
 Květen od 4 do 24 hodin (letního času ) 
 Červen od 4 do 24 hodin (letního času )
 Červenec od 4 do 24 hodin (letního času )
 Srpen od 4 do 24 hodin (letního času )
 Září od 6 do 22 hodin (letního času )
 Říjen od 6 do 22 hodin
 od 7 do 18 hodin
 (letního času )...do poslední neděle v měsíci
 (středoevropského času )
 Listopad od 7 do 18 hodin (středoevropského času )
 Prosinec od 7 do 18 hodin (středoevropského času )

Lovící se smí zdržovat u vody maximálně 30 minut před dovoleným započetím lovu, po skončení stanovené doby lovu muže lovící pouze ukončit zdolávání úlovku, které započal před řádným koncem povolené doby lovu.

V případě porušení povolené doby lovu bude toto považováno za hrubé porušení rybářského řádu a bude potrestáno odebráním povolenky.

Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít část revíru na dobu nezbytně nutnou z důvodu např. líhnutí vodní drůbeže po dohodě s Mysliveckým sdružením Prosenice - Grymov.

Rozsah platnosti povolenek, povolené množství úlovků a evidence úlovků

Pro dospělé jsou prodávány základní povolenky roční v ceně 1500,-Kč.
Pro mladistvé se prodávají roční povolenky základní se slevou pro mladistvé za cenu 1000,-Kč .
Dětem do 15 let se prodávají roční povolenky základní se slevou pro děti za cenu 500,-Kč .

Roční povolenka základní - její držitel si může ponechat celkem 25 kusů ušlechtilé ryby ročně (amur, kapr, štika, candát),
z toho max. 20 kusů kapra ročně a max. 5 ks dravých ušlechtilých ryb ročně. Přičemž týdenní úlovek je omezen na 2 kusy ušlechtilé ryby a denní na 2 kusy ušlechtilé ryby, z toho 2 kapry týdně.

Povolenka pro děti do 15 let - umožňuje lovit na 1 prut. Roční úlovek může činit 15 kusů ušlechtilých ryb, do 15 let věku dítěte je zakázáno lovit dravé ušlechtilé ryby. Týdenní úlovek je omezen na 2 kusy ušlechtilé ryby, denní na 1 kus ušlechtilé ryby, z toho 1 kapr týdně. Dále si smí dítě v jednom dnu ponechat 2 ks pstruha duhového, z toho 4 ks týdně a 2 kusy lína obecného z toho 4 kusy týdně, přitom v jednom dnu celkem 7 kg všech druhů ryb.

Dětem do 15 let je lov povolen pouze pod dohledem osoby starší 18 let.
Povolenka pro mladistvé 15 až 18 let - má stejný rozsah platnosti jako roční povolenka základní.

Členové rybářského spolku, kteří nebudou vlastnit v daném roce povolenku, zaplatí roční členský příspěvek ve výši 100,- Kč.

Na lokalitách platí, že lovící si může přisvojit v jednom dnu nejvýše 7 kg všech druhů ryb.
V tomto úlovku smí být 2 kusy kapra nebo 2 kusy jiné ušlechtilé ryby ( amur, štika, candát).
Dále si smí lovící v jednom dnu ponechat 2 ks pstruha duhového, z toho 4 kusy týdně a 2 kusy lína obecného, z toho 4 kusy týdněTo vše platí pro povolenku základní.

Obecně platí, že každou ušlechtilou rybu je nutno ihned po zasáčkování (ponechání) zapsat do přehledu úlovků a to včetně její hmotnosti i velikosti v cm. V případě, že nemáte vhodnou váhu, použije tabulky hmotností uvedené na poslední stránce řádu. Výměna jednou zasáčkované (ponechané) ryby za větší, podobně jako opravy míry úlovku či data lovu v záznamu nebudou ze strany rybářské stráže tolerovány.

Každý lovící je povinen mít u sebe vyprošťovač háčku, míru pro zjištění délky úlovku, podběrák a vezírek s kruhy či ekosak, pokud chce ulovenou rybu držet živou. Kuchání a porcování ryb přímo u vody je zakázáno.

Ihned po příchodu je nutno zapsat datum a místo lovu do přehledu úlovků. Jestliže nebylo dosaženo úlovku, který si lovící ponechal, musí být volný řádek před zapsáním dalšího data lovu proškrtnut. Přepisování data lovu či míry zasáčkované ryby bude rybářskou stráží považováno za vážný rybářský přestupek.

Každou ušlechtilou rybu je nutno ihned po zasáčkování zapsat do přehledu úlovku a to včetně její délky. Ostatní bílou rybu stačí zapsat až před odchodem od vody. I nezapsání karasu či plotic je rybářským přestupkem, jelikož znemožňuje sledování stavu rybí obsádky ze strany Rybářského spolku Prosenice.

Lovící je povinen odevzdat sečtený sumář úlovků nejpozději 15 dnů po skončení platnosti povolenky, v opačném případě mu nebude vydána povolenka nová.

Všeobecné zásady lovu

Lov ryb je povolen na lokalitě na 2 pruty, přičemž na každém mohou být použity max. 2 návazce s jednoháčky. Dvojháčky a trojháčky je povoleno používat pouze pro lov dravců na nástražní rybku, a to od 16. června do konce roku.

Při lovu přívlačí je povoleno lovit jen jedním prutem, přičemž další prut nesmí být nastražen. Počet háčku při vláčení je dán typem a konstrukcí použité nástrahy přímo výrobcem. Ve výjimečných případech je možno sjednat i odlišný způsob lovu, musí však vždy být předem a individuálně projednán s hospodářem revíru či jeho zástupcem a nesmí se jednat o případ, který by byl v přímém rozporu se zákonem o rybářství či prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu.

Lov nástražních rybek do čeřínku je povolen od 16. června do 31. prosince včetně. Lov nástražních rybek do čeřínku je definován jako lov nástražních rybek vodorovnou sítí, jejíž plocha nepřesahuje výměru 1m2.

• Rybář, který čeřínkuje, nesmí současně lovit jiným způsobem.

Je zakázané lovit na šňůry bez prutu, používat samosek, lovit do ok či ryby podsekávat.

Při lovu na položenou je nutno dodržovat mezi nastraženými pruty vzdálenost max. 3 metry a stejnou vzdálenost musí dodržovat lovící mezi sebou, nedohodnou-li se jinak. Při lovu přívlačí nebo feeder prutem musí lovící dodržovat minimální vzdálenost 20 metru od ostatních lovících. 

V nočních hodinách musí být místo lovu označeno neoslňujícím bílým světlem či alespoň cyklistickou blikačkou tak, aby bylo viditelné pro možnost kontroly rybářskou stráží.

Za vážný rybářský přestupek bude dále považováno ponechání si ryby, nedosahující stanovené délky nebo druhu, který je v danou dobu hájen. Dále ponechání si více ušlechtilých ryb, než připouští tento rybářský řád, nezapsání ušlechtilé ryby ihned po zasáčkování (ponechání) či přenechávání úlovku jiné osobě . Za vážný přestupek bude považováno i nešetrné zacházení s rybou při jejím vracení vodě, kdy muže dojít k jejímu poškození a následnému úhynu. Každý rybář je povinen po ukončení místo lovu uklidit.

Každý lovící má právo kontrolovat druhého lovícího. Hlavním orgánem kontroly prohřešků je pověřená rybářská stráž, která bude kontrolovat a navrhovat postih. Při kontrole je lovící povinen míti u sebe platnou povolenku, jejíž nedílnou součástí je rybářský řád vydaný Rybářským spolkem Prosenice o.s., dále rybářský lístek a svoji totožnost prokázat jiným hodnověrným dokladem s fotografií ( občanský průkaz, pas, řidičský průkaz nebo rybářský průkaz Rybářského spolku Prosenice). Rybářská stráž je oprávněna zkontrolovat i osobní zavazadlo lovícího, stan, auto, je-li vážné podezření na spáchání přestupku lovícím.

Rybářské přestupky bude posuzovat výbor Rybářského spolku Prosenice, přičemž za 3 vážné přestupky proti tomuto rybářskému řádu bude viník potrestán vyloučením z Rybářského spolku Prosenice. Upozorňujeme rybáře, že pokud budou vyloučen i ze spolku, nemají právní nárok na nový vznik členství a tím možnosti provozování sportovního rybolovu na lokalitách „ Rýnský rybník " a „ Rybníky v Hroušoví ''.

Povolené techniky lovu :
  1. lov na plavanou či položenou - lov dravých i nedravých ryb, loví se pouze z břehu a to na 2 pruty, tyto dva zpusoby lze vzájemně kombinovat, je možná i kombinace s lovem na bójku
  2. lov přívlačí či vláčení z břehu - lov povolen pouze na 1 prut, druhý nesmí být nastražen. Nástraha mrtvá rybka, třpytka, wobbler či jiná umělá nástraha

Omezení lovu na rybnících
 • Rýnský rybník - lov povolen pouze z břehu od chaty
 • V Hroušoví - Dolní rybník - zákaz lovu z břehu od lesa
 • V Hroušoví - Horní rybník - lov ryb povolen po celém břehu, ale platí zde pravidlo „ Chyť a pusť "
 • Sumec a cejn nesmí být vrácen vodě na všech lokalitách.

Závěrem

Pokud sami nedokážete sjednat pořádek, kontaktujte pověřené osoby, aby mohlo dojít k oprávněnému zásahu. Chráníte tím své další
příjemné posezení u vody i možnost vlastních úlovku (viz. záložka Rybářská stráž).

Tento rybářský řád může být měněn na základě písemných dodatků, případně úplných aktualizací. Změny krátkodobého charakteru budou uváděny pouze na cedulích u revírů.

Předseda spolku : p. Miroslav Mikula

Jednatel spolku : p. Josef Sehnal

V Prosenicích dne 1. 1. 2015


Dodatek platný od 16.02.2016

....k rybářskému řádu pro " Rýnský rybník " a " Rybníky v Hroušoví "

Původní bod 3 na straně 2 : " Povolené délky ryb " se u kapra obecného mění na lovnou délku v rozsahu 40 cm až 70 cm. Dále pokud lovící uloví kapra délky nad 70 cm na Rybníku v Hroušoví - dolním, může tohoto přenést do Rybníka v Hroušoví - horního, kde platí pravidlo chyť a pusť a zapíše do povolenky - " vrácen do rybníku v Hroušoví - horního ".

Věta v rybářském řádu ze strany 3 : " Kapr velikosti nad 60 cm musí být vrácen zpět vodě " se nahrazuje větou: 
Každý držitel platné roční povolenky si může v daném roce ponechat jednoho trofejního kapra velikosti nad 70 cm.

Původní bod 5 : Rozsah platnosti povolenek, povolené množství úlovků a evidence úlovků, v odstavci začínajícím textem : Povolenka pro děti do 15 let - se nahrazuje text " umožnuje lovit na 1 prut " textem : umožňuje lovit na dva pruty.

Odstavec na straně 5 : " Lovící je povinen odevzdat sečtený sumář úlovků nejpozději 15 dnů po skončení platnosti povolenky, v opačném případě mu nebude vydána povolenka nová ", se nahrazuje odstavcem :
Lovícímu, který neodevzdá sečtený sumář úlovků nejpozději 15 dnů po skončení platnosti povolenky, bude další povolenka vydána s přirážkou 500 Kč.

Na straně 6 se odstavec : " Za vážný rybářský přestupek bude .... " rozšiřuje o ustanovení : Pokud bude rybář provádět rybolov nebo se pohybovat v prostoru okolí rybníků, které obhospodařujeme, v době oznámeného lovu zvěře členy mysliveckého združení, bude mu zadržena povolenka a na násladující období mu další nebude vydána.

Za Rybářský spolek Prosenice

Předseda Miroslav Mikula, v Prosenicích 16.2.2017.



Dodatek platný od 01.02.2020


....k rybářskému řádu pro " Rýnský rybník " a " Rybníky v Hroušoví "

Členové rybářského spolku, kteří nebudou vlastnit v daném roce povolenku, zaplatí roční členský příspěvek ve výši 200,- .

Za Rybářský spolek Prosenice

Vedoucí kontrolní komise Martin Vítek, v Prosenicích 01.02.2020.